(http://news.mail.ru/inworld/ukraina/global/112/politics/10370929/)

Tác giả

Tổng số bài viết : , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!