KINH TẾ ĐỘC THÂN: MỘT MÌNH THÌ ĐÃ SAO

Ở nhiều quốc gia, tỉ lệ sinh giảm, dân số già đi, trong khi độ tuổi kết hôn trung bình và số lượng người lựa chọn cuộc sống độc thân lại gia tăng. Ở đó cũng đã hình thành những nền kinh tế chăm lo cho các khách hàng đơn lẻ này.