Tag:

Hẻm dữ

Chẳng cầu kỳ, kiểu cách, mà chính những đối đãi vô tư ấy khiến cho cả gia đình tôi dần an tâm hiểu rằng câu “bán anh em xa mua láng giềng gần” cũng là điều hợp lý!