Tag:

Nobel kinh tế 2018: Tuyên ngôn chống chủ nghĩa cô lập

TTCT - ​Thế giới đang đứng trong một giai đoạn kỳ lạ. Một mặt, đây là giai đoạn mà quốc gia nào cũng hưởng lợi từ toàn cầu hóa, khi mà toàn cầu hóa đã trở thành một điều hiển nhiên, không phải bàn cãi. Nhưng nó cũng là một giai đoạn mà chủ nghĩa cô lập đang thẩm thấu dần vào bức tranh toàn cầu hóa, giống như những vết mực đang loang dần.