Tag:

Vịt biển Đoàn văn vươn

TTCT - Thỉnh thoảng bạn sẽ bắt gặp một người nói rất khó nghe. Vì họ nói đúng. Họ nói về sự cống hiến, về lý tưởng, về việc cho đi, về các giá trị thuần khiết cần được tôn trọng. Những thứ đúng đắn một cách trong sáng rất hay bị nghi ngờ.