Tag:

VR trong y khoa

TTCT - Thực tế ảo (VR) không còn là công nghệ chủ yếu cho giải trí, những ứng dụng gần đây cho thấy hiệu quả trong nghiên cứu, giảng dạy y khoa, và trị liệu, giảm đau cho bệnh nhân.