Tag:

ấu dâm

TTCT - Pháp luật là do con người nghĩ ra và để điều chỉnh các mối quan hệ của con người. Không có thứ pháp luật nào nằm ngoài nhận thức và nằm ngoài các quan hệ xã hội, luân thường đạo lý, cũng như tập tục truyền thống.