TTCT - Ve chai là tiền, là nguồn sống của rất nhiều người. Nhưng ở cái thời kinh tế khó khăn này, nguồn sống ấy cũng đang dần cạn.