Nhà thơ, họa sĩ Bàng Sĩ Nguyên làm bạn với sách tại ngôi nhà ông dùng làm xưởng vẽ - Ảnh: Duy Kỳ

Tác giả

Tổng số bài viết : , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!