Tag:

bắc bán cầu

TTCT - Từ sách giáo khoa ra đời thực, gần như toàn bộ bản đồ thế giới đều thể hiện bắc bán cầu ở trên và nam bán cầu ở dưới. Quy ước bất thành văn đó đã khởi nguồn cách đây gần 5 thế kỷ và chẳng biết vô tình hay hữu ý, đã định hình cách con người nhìn nhận thế giới ngày nay.