Tag:

bang Rakhine

TTCT - Những gì đang xảy ra ở bang Rakhine là di sản chưa trút khỏi được của cả lịch sử ngàn năm lẫn nửa thế kỷ dưới chế độ quân sự ở Myanmar, đồng thời cho thấy “một con én không làm nên mùa xuân”.