Tag:

Cách mạng tư sản Pháp

TTCT - Vào giờ phút đó, quân thì rối loạn, xe đạn thì bốc nổ, pháo thì tịt ngòi, tướng chỉ huy thì ngã ngựa. Nếu Kellermann ôm trán bị sứt và gọi trực thăng di tản ông về quân y viện thì Cách mạng tư sản Pháp đã lâm cảnh một đời hoa sớm nở tối tàn.