Tag:

cái duyên

TTCT - "Cái chữ hay hay ấy mới là tai hại. Nó là bầu khí quyển quấn quanh kẻ ấy, vô hình và vô cớ, là cái duyên mà chắc luyện mấy cũng không được, trời cho ai nấy nhận...".