Tag:

chính sách cứu trợ

TTCT - Một chính sách cứu trợ cho nền kinh tế kết hợp tài khóa và tiền tệ có lẽ là không tránh khỏi. Nhưng nếu hiệu quả thực thi thấp và vẫn tiếp tục ưu đãi những bộ phận thiếu hiệu quả trong nền kinh tế thì kết quả của nó chỉ là gia tăng đình đốn, lạm phát, thất nghiệp và nợ quốc gia.