Tag:

Công nghệ Internet

  • 17/08/2023
  • 1890 từ

TTCT - Elon Musk hiện nay là người duy nhất có thể quyết định cắt Internet của toàn bộ một quốc gia hay hàng loạt khách hàng.