Tag:

Eu lập quân đội

TTCT - 84 nhà lãnh đạo quốc gia, chính phủ và tổ chức quốc tế đã tề tựu dưới Khải Hoàn Môn ở Paris để tưởng nhớ 10 triệu hương hồn binh sĩ và 8 triệu thường dân, đều là nạn nhân của cuộc đại chiến đầu tiên trên thế giới - Thế chiến I (1914-1918).