Tag:

George Floyd

TTCT - Văn hóa và bản sắc định hình cách chúng ta nhìn nhận thế giới. Tuy nhiên, màu da của chúng ta định hình cách những người khác nhìn nhận chúng ta. Tôi định vị mình là một người Ý và người Việt Nam. Tôi cũng vừa là người Mỹ, vừa là người Ý. Tôi là người da trắng.