Tag:

kho thóc

  • 19/02/2024
  • 3100 từ

TTCT - Các kho thuế và vùng canh tác ở Gia Định thời chúa Nguyễn là một vấn đề lịch sử quan trọng để hiểu hoạt động kinh tế và thương mại của giai đoạn quan trọng này trong tiến trình mở rộng về phương nam của người Việt.