Tag:

khoảng cách giàu nghèo

TTCT - "Việc cho tư nhân đóng góp vào các trường công làm tăng khoảng cách giàu nghèo. Nó làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng trong tài chính".

TTCT - Khoảng cách giàu nghèo chỉ có tăng trong vòng 25 năm qua và con đường vươn lên đổi vận của các giai cấp, hay các tầng lớp trong xã hội ngày càng nan giải.