Tag:

kinh tế cho mượn

TTCT - Hằng đêm, trên toàn thế giới có 40.000 người thuê chỗ ở từ một mạng lưới có đến 250.000 phòng, phân bổ khắp 30.000 thành phố, trên 192 quốc gia. Chuỗi khách sạn nào lớn như vậy? Không, đây là kết quả của dịch vụ “cho mượn phòng” trên Internet.