Tag:

Kinh tế phi chính thức ở Thái Lan

TTCT - Lĩnh vực kinh tế phi chính thức là động năng rất quan trọng của nhiều nền kinh tế đang phát triển, bao gồm Việt Nam. Những người làm công tác quản lý nhà nước cần nhìn nhận lĩnh vực kinh tế phi chính thức đầu tiên từ lăng kính đó, trước khi nghĩ đấy là những đối tượng để tận thu cho ngân sách.