Tag:

Ký ức ban đầu

TTCT - Ký ức đầu tiên của một người là những gì? Các nhà khoa học cho rằng ký ức của con người sẽ ghi nhận những chuyện từ hai tuổi trở lên, trước tuổi đó hầu như không nhớ được bao nhiêu.