Tag:

lợi ích dân tộc

TTCT - “Những tri thức mới đều xuất phát từ và nhằm giải quyết các vấn đề của sự hội nhập trên hệ giá trị căn bản của nhà nước pháp quyền dân chủ với hệ thống tòa án độc lập, của tự do, bình đẳng và quyền con người. Không thể sử dụng chúng một cách đúng đắn và cho kết quả tốt khi tách rời những cơ sở nền tảng của chúng” - giáo sư Nguyễn Vân Nam, chuyên gia công pháp quốc tế, trao đổi với TTCT khi Đại hội Đảng XII đang diễn ra với nhiều kỳ vọng của nhân dân về tiếp tục đổi mới, thượng tôn lợi ích dân tộc.