Tag:

phong trào đồng tính

TTCT - Đối với nhà luật học Daniel Borrillo, việc kỳ thị người đồng tính ra đời cùng với sự phát triển của ba tôn giáo lớn độc thần: Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Chúng tôi trích dịch bài phỏng vấn ông trên báo Le Monde (Pháp) ngày 2-7-2016 do Frédéric Joignot thực hiện.