Tag:

phục vụ hay kiểm soát

TTCT - Sự thích hợp hay không của hộ khẩu nói riêng ở Việt Nam, hay công tác hành chính quản lý cư trú và nhân thân nói chung trên toàn thế giới, không nằm ở hình thức của các thủ tục, mà ở trong tư duy của nhà chức trách: để phục vụ hay kiểm soát người dân?