Tag:

PR chính sách

TTCT - Chỉ tính từ đầu năm 2009 đến nay, lãnh đạo các nước đã liên tục gửi nhiều thông điệp tới người dân nước họ để nhận định tình hình, giải thích chính sách, bày tỏ suy nghĩ hay đơn thuần cung cấp thông tin trực tiếp cho người dân.