KHÁNH LINH

Tác giả

Tổng số bài viết : 60 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Thủ khoa toàn quốc, chủ nhân duy nhất điểm 10 môn ngữ văn hay thủ khoa khối D01 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 đều theo học tại những ngôi trường làng, có chung ý thức tự học và hầu như không học thêm.