Tag:

1000 đô

TTCT - Trong lớp thời trung học của chúng tôi, ai cũng nhớ đến Nguyễn Sĩ. Thỉnh thoảng, năm bảy đứa gặp nhau, bao giờ chúng tôi cũng vui kể về chuyện trường lớp ngày xưa, thông tin về bạn này bạn nọ và thường dừng lại trường hợp của Sĩ...