Tag:

8- 3

TTCT - Đã đến lúc phụ nữ chia sẻ những bài học để trong vòng 25 năm nữa, sẽ có những người đứng ở trên đỉnh và đập vỡ bức trần kính vô hình chặn đường tiến thân.