Tag:

An toàn hạt nhân

TTCT - An toàn hạt nhân, tùy hỉ các chính phủ! Tựa đề bài xã luận trên đây của website Enviro2B (1), một diễn đàn về môi trường và phát triển bền vững của Pháp, không phải câu bông đùa mà là một thực tế: chỉ có các chính phủ mới biết an toàn hạt nhân của đất nước ra sao và toàn quyền hành xử.