Tag:

And the Mountains Echoed

TTCT - Khaled Hosseini - sinh năm 1965, tiến sĩ dược học người Mỹ gốc Afghanistan, vừa công bố tác phẩm văn học thứ ba của mình cũng là một sách best-seller 2013.