Tag:

Art Cullen

TTCT - Nếu đã biết Art Cullen, ta sẽ chẳng thấy ngạc nhiên cho lắm trước những từ đầu tiên thốt ra từ miệng ông khi xem live stream công bố giải Pulitzer 2017 và biết tin ông đã đoạt giải Xã luận (*).