Tag:

​Ba hạt tím, năm hạt xanh

Tôi chợt nghĩ giá như từng một lần được trông thấy cái màu hoa bâng khuâng như S. nói thì có lẽ tôi đã biết thiết tha; hay giá như mình thương xót và chăm sóc cái cây chỉ vì nó là cái cây thôi thì bây giờ hẳn nó đã đông đúc và ra hoa, dâng tặng cho tôi cái màu tím nhạt mà S. hằng mong mỏi.