Tag:

Baku, nước và lửa

TTCT - Baku đang mùa lá đổ, gió thu se lạnh cuộn những chiếc lá vàng rơi lại rồi trải ra xa thành một tấm thảm khổng lồ tít tắp.