Tag:

Bảng tương tác

TTCT - Trong hai năm học gần đây kể từ niên học 2012-2013, áp dụng công nghệ thông tin là một trong những biện pháp được gọi là “cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao hiệu quả giáo dục” tại các trường học.