Tag:

Bánh khúc

Bạn ở khách sạn cách nhà tôi vài trăm mét. Câu tiếng Việt vừa đến đã thuộc là “Xôi lạc, bánh khúc đây”.