Tag:

Báo chí và niềm tin

TTCT - Độ tin cậy của một nền báo chí biểu hiện độ tin cậy của chính hệ thống xã hội. Vì thế, để củng cố và gia tăng lòng tin trong xã hội - một trong những động lực của sự phát triển trong xã hội hiện đại - không thể không cổ xúy và tôn trọng tính trung thực, tính khách quan và tính chiến đấu của nhà báo.