Tag:

Bạo hành trong trường học

TTCT - Với những đánh giá  hệ thống khá đầy đủ về nạn xâm hại tinh dục và bạo hành trẻ em đã sẵn có, thật khó hiểu khi vẫn còn tồn tại sự mơ hồ trong diễn giải pháp luật, lúng túng trong xử lý, chậm trễ trong phòng ngừa.