Tag:

BEN OKRI

TTCT - Rồi một hôm hắn chợt nghĩ là nếu đeo mặt nạ thì hắn sẽ được giải thoát khỏi những lo lắng ấy.