Tag:

Bệnh vì tiền

TTCT - Tiền có gây bệnh không? Nhắm mắt ai cũng có thể trả lời là có! Đầu năm, nhiều hoạt động liên quan đến đồng tiền, lạm bàn một chút về những kiểu đổ bệnh vì tiền.