Tag:

Để không lỡ nhịp làm bạn với thanh niên

TTCT - Chuyển động như thế nào  để tập hợp, mời gọi thanh niên tham gia là bài toán không đơn giản với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - tổ chức đang gánh vai trò tập hợp và kiến tạo môi trường hoạt động cho giới trẻ.