Tag:

BS Trương Anh Mậu

TTCT - * Con trai tôi (6 tuổi) gần đây tự nhiên hay nổi hạch ở bẹn, có khi ở nách, sau đó biến mất, đôi khi kèm sốt. Tôi nghe nói phải mổ bỏ nếu không cứ tái diễn mãi, thậm chí ung thư, xin bác sĩ giải thích giúp?