Tag:

Bút danh

TTCT - Xét về tầm vóc, Facebook không thể so sánh với Google. Nhưng có một cuộc chiến mà Google đã chấp nhận bỏ cuộc, còn Facebook vẫn đang “chơi đến cùng”. Nó được gọi là “cuộc chiến bút danh” (nymwar) - cuộc chiến phản ánh một mâu thuẫn mang tính thời đại của kỷ nguyên Internet.