Tag: Cách mạng quả mơ

TTCT - “Cách mạng màu”, “Cách mạng nhung” hay “Cách mạng quả mơ”! Những biến cố dồn dập tháng 4 và 5-2018 có thể đi vào lịch sử Armenia với những tên gọi khác nhau, nhưng sự thật là trên đất nước chưa tới 3 triệu dân này đang diễn ra những thay đổi không thể đảo ngược.