Tag:

Cáp treo hang Én

TTCT - UBND tỉnh Quảng Bình đã cho phép Tập đoàn FLC khảo sát thăm dò, xây dựng tuyến cáp treo dài 5,2km đến Hang Én. Hội Cổ sinh - địa tầng Việt Nam, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Liên hiệp Các hội khoa học - kỹ thuật Việt Nam đã kiến nghị dừng dự án cáp treo tại Phong Nha - Kẻ Bàng.