Tag:

Cây gạo gù

TTCT - Cây gạo gù mọc ở đầu con dốc. Giờ thì tôi không còn nhớ con dốc tên là gì - rất có thể nó cũng chẳng có tên.