Tag:

Chỉ định thầu

TTCT - Mới đây, cơ quan chức năng đã chỉ ra nhiều bất cập trong đầu tư theo hình thức hợp tác công tư, cụ thể là ở hàng loạt dự án BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).