Tag:

Chi phí lao động

TTCT - Nghe Quốc hội thảo luận về các điểm sửa đổi trong Bộ luật lao động, có người thắc mắc chuyện số giờ làm việc bình thường trong khu vực tư nhân lên đến bao nhiêu là thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp và người lao động theo nguyên tắc thuận mua vừa bán, vì sao phải quy định trong luật?