Tag:

Chia sẻ ngân sách

TTCT - Câu chuyện chia sẻ ngân sách trung ương - địa phương ở mỗi quốc gia lại có một cách thức riêng. Các dịch vụ công do địa phương chịu trách nhiệm nên tiền thuế để lại nhiều hơn trở thành nguyên tắc.