Tag:

Chiến tranh ý thức hệ

TTCT - Không phải là quyền lực cứng của những can thiệp vũ trang và đe dọa quân sự, nhưng cũng không còn là quyền lực mềm của chỉ ảnh hưởng văn hóa và kinh tế; mà là một kiểu khác, quyền lực rắn, không hùng hổ, dữ tợn nhưng cũng chẳng hề mềm mỏng.